مجله علمی پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1396- جلد اول
احساس شادمانی و زمینه های اجتماعی موثر بر آن در کرمان
علیرضا صنعت خواه
1-9
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (592 KB)
ارتباط ادراک بدنی و پرخاشگری در مردان بدن ساز
لیلی علیزاده ، ولی علیزاده، جواد شهلایی
10-18
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (891 KB)
روابط علی ساختاری الکسی تایمیا و اعتیاد اینترنتی بواسطه اضطراب
تورج هاشمی، خلیل اسماعیل پور، زینب خانجانی، پروانه اشرفیان
37-46
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (667 KB)
بررسی نقش فراموشی فعال دانش بر چابکی سازمانی و مولفه های آن درکارکنان دانشگاه علوم پزشکی قم
محمدرضا محمدبیگی ، میرعلی سید نقوی ، وجه الله قربانی زاده، ابوالفضل محمدبیگی
47-56
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (677 KB)
بررسی تاثیر بدگمانی سازمانی بر قلدری محیط کار (مورد مطالعه: مرکز و مناطق پنجگانه شهرداری رشت)
تورج حسن زاده ثمرین ، فاطمه لیلی دوست، زینب ارجمند
57-70
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (781 KB)
تاثیر سیستم های مدیریت کیفیت ایزو 9000 بر تولید
ربابه رستمی زاد ، حمید مسگرانی ، سید مجتبی جعفری ، عبدالجلیل سارلی
71-78
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (624 KB)
مقایسه ی نشانه های درونی سازی، برونی سازی ومهارت های اجتماعی دردانش آموزان دارای اختلال بی اعتنایی مقابله ای واختلال سلوک
الهام ابوالفضلی، نرگس احمدزاده
78-86
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (798 KB)
بازتاب شاهد بازی در مقامات حریری و مقایسه و تحلیل آن براساس شاهد بازی های سعدی
علیرضا کاظمی ها
87-95
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (450 KB)
بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر پدیده بدحجابی (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه آزاد تهران شمال)
علیرضا جعفری ساری ، عبدالرضا ادهمی
96-101
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (441 KB)
پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس مولفه های کیفیت زندگی با نقش میانجیگری بنیان های اخلاقی
بهرام موحدزاده
102-111
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (598 KB)
آموزش مدیریت خود گویی و اضطراب دانش آموزان
علی حاجی کرمانی
112-118
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (688 KB)
نگاهی بر مفهوم اهمال کاری سازمانی و نظریه های مطرح در آن
صفورا خوشدل دریاسری
119-127
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (496 KB)
اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر افزایش اعتماد به نفس و کاهش استرس در دانش آموزان دختر پایه ششم دبستان های دولتی شهرستان نجف آباد
بتول امین جعفری ، محترم شفیعی
128-141
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (634 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2588-2864
هیئت تحریریه
  1. جواد جهان
  2. مژگان امیریان زاده
  3. علی شمسی
  4. مجتبی دهدار

 

هیئت داوران

دکتر سمانه همایونی

دکتر حمید خادم مسجدی