هزینه ها

***ارسال مقاله و داوری مقالات در نشریه پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران رایگان می باشد***

 

پس از انجام فرایند داوری و در صورت پذیرش نهایی مقاله

هزینه صدور نامه پذیرش: 50 هزار تومان (پانصد هزار ریال)

هزینه ویراستاری و انتشار مقاله: 250 هزار تومان (دو میلیون و پانصد هزار ریال)