اطلاعات نشریهخط مشی این مجله تحول در علوم انسانی و انتشار مقاله های علمی در حوزه مطالعات علوم انسانی است. لازم است مقاله ها در جهت توسعه این موضوع باشد. تحلیل نظریات و تجارب مرتبط با حوزه علوم انسانی با برخورداری از رویکرد نقد علمی از رئوس این خط مشی می باشد. از جمله:

 انتشار مقالات تخصصی در گرایش های مرتبط و  ارائه نتایج تحقیقات نظری و عملی پژوهشگران

ارتقای سطح دانش و پژوهش در موضوعات مرتبط

ایجاد ارتباط میان متخصصان و پژوهشگران  ایرانی و بین‌المللی

ایجاد بستر و زمینه ای مناسب برای ارتباط علمی و تبادل افکار میان پژوهشگران، اساتید دانشگاهی و دانشجویان.

شناخت و معرفی آرا، نظرات، اختراعات، نوآوری ها و خلاقیت های علمی و ... در سطوح ملی و بین المللی.