محورهای دریافت مقاله

فصلنامه پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران زیر شاخه نشریه مطالعات علوم اسلامی انسانی است که در سال 1397 از این نشریه تفکیک شد و مقاله های علمی مروری، ترویجی و پژوهشی در زمینه روانشناسی و علوم رفتاری در آن بررسی و چاپ میشود.


محور اصلی نشریه

  • فصلنامه‌ به‌ مقاله‌هایی ‌ که‌ در زمینة‌ مسائل‌ روانشناسی، علوم رفتاری و تربیتی باشد اولویت‌ خاصی‌ نسبت‌ به ‌سایر مقاله‌ها ‌ قائل‌ است‌.

موضوعات نشریه

  • روانشناسی بالینی
  • روانشناسی عمومی
  • روانشناسی تربیتی
  • مشاوره
  • علوم اعصاب
  • روانپزشکی
  • رفتار در علوم تربیتی و روانشناسی
  • رفتار در علوم انسانی و علوم اجتماعی
  • رفتار در علوم سیاسی

 برخی موضوعات پیشنهادی نشریه در بالا آورده شده است و الزاما به موارد ذکر شده محدود نمی باشد.


نشریه از مقالات با هر دو رویکرد کیفی و کمی استقبال می نماید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای نویسندگان در پایگاه اینترنتی نشریه مراجعه نمائید.