پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 23 -آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1399 - جلد سوم