اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامت روان در بیماران مبتلا به ویتیلیگو