ارایه ی مدل EFQM در آموزش دوره‌ پیش دبستانی شهر شیراز