هزینه ها

***ارسال مقاله و داوری مقالات در نشریه پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران رایگان می باشد***

 

پس از انجام فرایند داوری و در صورت پذیرش نهایی مقاله

هزینه صدور نامه پذیرش: 100 هزار تومان (یک میلیون ریال)

هزینه ویراستاری و انتشار مقاله: 350 هزار تومان (سه میلیون و پانصد هزار ریال)