ساختار نشریه

صاحب امتیاز: انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران

ناشر: انتشارات فرزانگان دانش

سردبیر: دکتر حمیدخادم مسجدی

------------------------

اعضای هیئت تحریریه:

دکتر حمید خادم مسجدی

دکتر جواد جهان

دکتر مژگان امیریان زاده

دکتر علی شمسی

دکتر مجتبی دهدار

دکتر اکبر جدیدی

------------------------

اعضای هیئت داوران:

دکتر صغری سلمانی، دکتر مسعود داوری نژاد، دکتر اسماعیل شفیعی، دکتر احمد نظامی، دکتر حسین عندلیب، دکتر رحمت خوارزمی، دکتر حشمت روشندل، دکتر ناهیده حیدرزاده، دکتر سکینه سجودی، دکتر مرتضی ولی پور، دکتر زینب سنچولی، دکتر محمد ایدی، دکتر محمد رضا ایروانی، دکتر رحمت الله خوارزمی، دکتر حسین عزیزی نژاد، دکتر احسان پهلوانی فرد، سید رضا نبوی، شاهین قربانی زاده شیرازی، علی امیری، مهدی قاسمی بنابری، اکرم فرخ، رویا حسین زرندی، همت الله بسطامی، امیر خواجه زاده، نیما ارزانی، حسین علی امینی خواه، الهام پورمهابادیان، سید محمدرضا موسوی فرد، هاشم اندیشه