ساختار نشریه

صاحب امتیاز: انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران

ناشر: انتشارات فرزانگان دانش

سردبیر: دکتر مهدی اسماعیلی

------------------------

اعضای هیئت تحریریه:

جواد جهان

مژگان امیریان زاده

علی شمسی

مجتبی دهدار

------------------------

اعضای هیئت داوران:

 سمانه همایونی