پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 23 - آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1399 - جلد دوم