نحوه داوری مقالات

نحوه داوری نشریه پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران single blind peer review می باشد.

داوری تخصصی (Peer Review) فرایندی است که مقالات تخصصی را به‌صورت همه جانبه توسط متخصصین همان رشته بررسی و ارزیابی می‌کند. Peer Review تنها روش گسترده و کاربردی برای ارزیابی مقالات علمی می‌باشد. روش Single blind peer review روشی است که در آن داور از مشخصات نویسنده آگاه است. این روش رایج‌ترین مدل ارزیابی در میان ژورنال‌های علمی است.