توسعه ی سياسی و موانع آن در آثار و انديشه‌های روشنفكران و نويسندگان معاصر ايران و چند متفکر غیر ایرانی