تاثیر خدمات حوزه سلامتِ کمیته امداد بر میزان رضایت از زندگی بیماران صعب العلاجِ تحت حمایت