اثر بخشی درمان فعال سازی رفتاری بر عملکرد جنسی و رضایت جنسی در زنان دارای تعارضات زناشویی