مقایسه اثر بخشی طرح واره درمانی و درمان شناختی – رفتاری سنتی و در شاخص های بالینی بیماران دو قطبی دو قطبی نوع یک