بررسی تفاوت عوامل بافتی و محیطی بین زوج‌های متقاضی طلاق سازش‌یافته و سازش نیافته