بررسی رابطه ی بین خودشفقت ورزی، نارضایتی از تصویر بدنی و مقایسه ی اجتماعی منفی در کاربران شبکه های اجتماعی دختر مقطع متوسطه شهر بوکان