تبیین مدل ساختاری مسئولیت پذیری بر اساس کارکرد خانواده با میانجیگری متغیر هدفمندی در زندگی