بررسی علل و عوامل خودکشی به همراه طبقه بندی و اقدام خودکشی موفق در دانش آموزان استان کهگیلویه وبویر احمد درسال1397-98