مشارکت پزشکان در طراحی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با تأکید بر جنبه فیزیولوژیکی و روانشناسی محیط