نقش برخی عوامل فردی و خانوادگی در انتخاب دانشگاه محل تحصیل