اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر امید به زندگی زنان سرپرست خانواده مبتلا به افسردگیِ مراجعه کننده به کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فلاورجان