تأثیر افزایش آگاهی سرشتی زن و مرد بر اوقات فراغت همسران (بر اساس رویکرد شناختی رفتاری عاطفی به روش آموزش گروهی)