رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با سلامت عمومي و کیفیت زندگي دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال