بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و کمال گرایی مادران با شدت طرحواره های نوجوانان آن ها در میان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر فسا در سال تحصیلی 98-1397