پیش‌بینی نشانه‌های افسردگی، بر اساس نشخوار فکری، دشواری در تنظیم هیجان و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه آزاد بوکان