رابطه جو سازمانی با رضایتمندی شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بانک پارسیان