رابطه سبك‌هاي هويت بر سلامت روان و باورهاي غيرمنطقي