مقایسه ناگویی خلقی و اجتناب تجربی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران