رابطه سبک های فرزند پروری با ویژگی های شخصیت و هوش هیجانی