تعیین رابطه ویژگی‌های شخصیت با معنویت و بیتابی روانی در بیماران مبتلا به ام.اس