پیش‌بینی راهبردهای مقابله‌ای بر اساس جهت‌گیری مذهبی در زنان متاهل و مجرد