تأثیر درمان فراشناختی بر آمادگی به اعتیاد و افکار خودکشی زنان آسیب پذیر