رابطه هوش معنوی با تفکر انتقادی افراد 16 تا 66 ساله شهر تهران در دوران کرونا