رابطه بین تکانشگری با رضایت زناشویی و مهارت‌های ارتباطی زوجین