گرایش به مواد نشه‌آور در جوانان و نوجوانان و نحوه استفاده آن در شمال افغانستان (مطالعه موردی: ولایت جوزجان)