پیش بینی اضطراب مرگ بر اساس راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و نگرش مذهبی افراد در دوران همه گیری بیماری کووید-19