اثر تعاملی اجتناب تجربی و دشواری در تنظیم هیجان با تحمل پریشانی در پیش‌بینی ولع مصرف در معتادین بهبودیافته از مواد افیونی