مقایسه سلامت معنوی در سبک زندگی مهدوی و سبک زندگی رقیب