ارزیابی درمان شناختی -رفتاري بر اختلال اضطراب اجتماعی در روان پریشی