اختلال نقص توجه/بیش فعالی (ADHD )در افراد مبتلا به وابستگی به مواد مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد دانشگاه شهید صدوقی یزد