بررسی چالش های پیش روی فرآیند درس پژوهی در ایران و ارائه راهبرد برای مقابله با آن ها