بررسی میزان دستیابی طرح لیگ علمی به اهداف مورد نظر از دیدگاه مخاطبان در استان گیلان